D-Vela construction progress - 2nd week, April 2018

Tuần 2, tháng 04/2018:

- Thi công cốt thép cầu thang bộ CT4 (tầng 8 lên tầng 9).

- Lắp đặt cốt thép ram dốc hầm B-2 lên B-1.

- Hoàn thiện hệ ống điện âm sàn tầng 9.

- Đang tiến hành công tác đổ bê tông sàn tầng 9.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 1st week, April 2018

Tuần 1, tháng 04/2018:

- Hoàn thành công tác thi công tầng 8.

- Triển khai các hạng mục chuẩn bị cho việc đổ bê tông dầm sàn tầng 9.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 4th week, March 2018

Tuần 4, tháng 03/2018:

- Đổ BT dầm, sàn tầng 8

- Lắp đặt hệ thống M&E sàn tầng 8

- Xây tường tầng 4

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 3rd week, March 2018

Tuần 3, tháng 03/2018:

- Hoàn thành các công tác chuẩn bị cho việc thi công sàn tầng 8.

- Lắp đặt cốt thép vách thang máy tầng 8.

- Lắp đặt coppha/cốt thép dầm sàn tầng 8.

- Xây tường tầng 3.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 2nd week, March 2018

Tuần 2, tháng 03/2018:

- Đổ bê tông sàn tầng 7

- Xây tường tầng 3

- Huấn luyện an toàn lao động định kỳ cho công nhân

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 1st week, March 2018

Tuần 1, tháng 03/2018:

- Thi công sàn tầng 7.

- Đổ bê tông cột tầng 6 lên tầng 7.

- Đổ bêtông cầu thang bộ.

- Xây tường tầng 2.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 2nd week, February 2018

Tuần 2, tháng 02/2018:

- Lắp đặt cây chống dầm sàn tầng 7.

- Thi công công dầm sàn tầng 7.

- Đổ bê tông cột tầng 6.

- Đổ bê tông vách thang máy 6.

- Thi công cầu thang bộ tầng 1 lên tầng 2.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 1st week, February 2018

Tuần 1, tháng 02/2018:

- Hoàn thành việc thi công bê tông dầm sàn tầng 6.

- Bảo dưỡng bê tông dầm sàn tầng 6.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 4th week, January 2018

Tuần 4, tháng 01/2018:

- Lắp đặt cốt thép dầm sàn tầng 6 (hồ bơi).

- Định vị hệ thống M&E dầm sàn tầng 6.

- Lắp đặt coppha dầm sàn tầng 6.

- Huấn luyện ATLĐ cho công nhân.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 3rd week, January 2018

Tuần 3, tháng 01/2018:

- Hoàn tất việc đổ bê tông dầm, sàn tầng 5

- Thi công các hạng mục kỹ thuật chuẩn bị cho việc thi công tầng 6

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 2nd week, January 2018

Tuần 2, tháng 01/2018:

- Nghiệm thu và bảo dưỡng bê tông sàn tầng 4.

- Đổ bê tông cột tầng 4 lên tầng 5.

- Thi công coppha dầm sàn tầng 5.

- Hoàn tất các công tác chuẩn bị cho việc đổ bê tông sàn tầng 5.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0937 973 366 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 1st week, January 2018

Tuần 1, tháng 01/2018:

- Hoàn tất thi công sàn tầng 4 (đổ bê tông dầm, sàn cột vách, M&E)

- Triển khai các công tác chuẩn bị cho việc thi công tầng 5.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 4th week, December 2017

Tuần 4, tháng 12/2017:

- Hoàn thành đổ bê tông dầm, sàn tầng 3.

- Bảo dưỡng bê tông dầm, sàn tầng 3.

- Hoàn thành thi công lắp đặt hệ thống M&E sàn tầng 3.

- Triển khai công tác chuẩn bị cho việc đổ bê tông dầm-sàn tầng 4.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 3rd week, December 2017

Tuần 3, tháng 12/2017:

- Huấn luyện an toàn lao động cho công nhân

- Bảo dưỡng bê tông sàn tầng 2

- Đổ bê tông cột tầng 2

- Lắp dựng cốt thép dầm tầng 3

- Hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc đổ bê tông sàn tầng 3

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 2nd week, December 2017

Tuần 2, tháng 12/2017:

- Định vị hệ thống M&E tầng 2

- Hoàn thiện lắp dựng cốt thép dầm sàn tầng 2

- Hoàn thiện lắp đặt ống điện âm sàn tầng 2

- Tiến hành đổ bê tông sàn tầng 2

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 1st week, December 2017

Tuần 1, tháng 12/2017:

- Bảo dưỡng bê tông sàn tầng 1.

- Thi công cột, vách tầng 1 lên tầng 2.

- Nghiệm thu cốt thép dầm sàn tầng 1.

- Nghiệm thu hệ thống M&E sàn tầng 1.

- Đổ bê tông một phần sàn tầng 2.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 5th week, November 2017

Tuần 5, tháng 11/2017:

- Hoàn tất việc đổ bê tông sàn tầng 1.

- Đổ bê tông cột và vách thang máy tầng 1.

- Bảo dưỡng bê tông sàn tầng 1 và bê tông cột tầng 1.

- Lắp dựng coppha sàn tầng 2.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 4th week, November 2017

Tuần 4, tháng 11/2017:

- Đổ bê tông cột hầm B-1.

- Nghiệm thu cốt thép dầm, sàn tầng 1.

- Nghiệm thu hệ thống M&E sàn tầng 1.

- Lắp dựng coppha dầm, sàn tầng 1.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 3rd week, November 2017

Tuần 3, tháng 11/2017:

- Đổ bê tông cột hầm B-1.

- Lắp dựng coppha dầm, sàn tầng 1.

- Lắp dựng cốt thép dầm, sàn tầng 1.

- Bảo dưỡng bê tông sàn hầm B-1.

- Định vị box chờ hệ thống điện âm sàn tầng 1.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 2nd week, November 2017

Tuần 2, tháng 11/2017:

- Hoàn tất việc đổ bê tông sàn hầm B-1

- Đổ bê tông cột hầm 1 lên tầng 1

- Nghiệm thu ống điện âm sàn  hầm B-1

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 1st week, November 2017

Tuần 1, tháng 11/2017:

- Lắp đặt cốt thép sàn hầm B-1.

- Lắp đặt hệ thống cơ điện M&E âm sàn hầm B-1.

- Huấn luyện an toàn lao động cho toàn bộ công nhân.

- Tháo coppha vách bể XLNT.

- Đổ bê tông bể nước sinh hoạt và PCCC.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 4th week, October 2017

Tuần 4, tháng 10/2017:

- Thi công cột,vách từ hầm B-2 đến hầm B-1.

- Thi công dầm, sàn hầm B-1.

- Chống thấm tường vây.

- Nghiệm thu sleeve bể PCCC.

- Nghiệm thu coppha cột.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 3rd week, October 2017

Tuần 3, tháng 10/2017:

- Đổ bê tông vách thang máy trục 5.

- Lắp dựng cốt thép dầm, sàn hầm B-1.

- Đổ bê tông cột.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 2nd week, October 2017

Tuần 2, tháng 10/2017:

- Thi công cột từ hầm 2 đến tầng 1.

- Nghiệm thu coppha vách thang máy.

- Tháo coppha và bảo dưỡng cột.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 1st week, October 2017

Tuần 1, tháng 10/2017:

- Lắp đặt cốt thép vách thang máy.

- Thi công chống thấm sàn hầm B2.

- Đổ bê tông sàn hầm B2.

- Tháo hệ shoring tầng hầm 2 góc B.

- Tháo dỡ shoring lớp 2 góc A.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 4th week, September 2017

Tuần 4, tháng 9/2017:

- Nhập thép về công trường. 

- Lắp đặt cốt thép lớp trên sàn hầm 2.

- Thi công chống thấm sàn hầm B-2.

- Đổ bê tông sàn hầm B-2.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 3rd week, September 2017

Tuần 3, tháng 9/2017:

- Thi công lấp đất móng sàn hầm 2.

- Lắp đặt cốt thép vách thang máy.

- Thi công bảng quảng cáo tường rào mặt tiền dự án.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 2nd week, September 2017

Tuần 2 tháng 9/2017:

- Thi công lấp đất móng sàn hầm 2.

- Lắp đặt cốt thép cột C3 và vách thang máy.

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 1st week, September 2017

Tuần 01 tháng 9/2017: Dự án D-Vela đã thi công xong phần móng.

D-Vela construction progress - 4th week, August 2017

- Đào đất tầng hầm 1 & 2: đã hoàn tất 100%.

- Lắp đặt hệ shoring và thi công sàn platform: đã hoàn tất 100%.

- Thi công móng: 90%.

- Đổ bê thông sàn hầm 2: 40%. 

D-Vela construction progress - 3rd week, August 2017

Đào đất tầng hầm 1 (100%), tầng hầm 2 (90%)

Đổ bê tông sàn tầng hầm 2 (35%)

Thi công móng (75%)

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 2nd week, August 2017

Đào đất tầng hầm 1 (100%), tầng hầm 2 (85%)

Đổ bê tông sàn tầng hầm 2 (30%)

Thi công móng (70%)

Vui lòng liên hệ hotline Dream House 0901 279 979 để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn.

D-Vela construction progress - 1st week, August 2017

Please contact Dream House hotline at 0901 279 979 for more information. Thank you.

D-Vela construction progress - 4th week, July 2017

July 28: construction site of tunnel 1 and 2 has completed 90% in volume; and successive construction between excavating the basement and laying foundation is pushed to meet the schedule promised.

Please contact Dream House hotline 0901 279 979 for consult.

D-Vela construction progress - 3rd week, July 2017

Assemble shoring system - has completed 10/25 foundation, is expected to complete the foundation at the end of July.

Digging basement class 1: 80%

Digging basement 2nd grade: 63%.